Assamese Books and Authors


Famous Assamese Books
Book Name Author Name
Adha Lekha Dastavej Mamoni Raisom Goswami
Aghari Atmar Kahini Syed Abdul Malik
Antarip Bhabendra Nath Saikia
Anuradhar Desh Phanindra Kumar Dev Choudhury
Asimat Jar Heral Seema Bhubanmohan Baruah
Atmanuxandhan Homen Borgohain
Burhi Aair Sadhu Lakshminath Bezbaroa
Deo Langkhui Rita Chowdhury
Gunamala Sankardev 
Hemkosh Hemchandra Barua
Iyaruingam Birendra Kumar Bhattacharya
Maharathi Chandraprasad Saikia
Makam Rita Chowdhury
Makam Rita Chowdhury Rita Chowdhury
Mamore Dhora Torowal Mamoni Raisom Goswami
Maramar Deuta Bhabendra Nath Saikia
Mereng Anuradha Sharma Pujari
Miri Jiyori Rajanikanta Bordoloi
Mor Jiban Sowaran Lakshminath Bezbarua
Pita Putra Homen Borgohain
Podum Kunwori Lakshminath Bezbarua
Saudor Puteke Nau Meli Jay Homen Borgohain